Wat is een auditcommissie?

Audit commissie / Audit Committee

Een auditcommissie, ook wel een audit comité genoemd, is een subcommissie van de raad van bestuur. Deze commissie heeft de taak om toezicht te houden op een aantal processen, waaronder op het gebied van financiën, interne controles, risicobeheer en audits.  

Ze behoren tot de belangrijkste werkgroepen van een organisatie en vormen een groot onderdeel van de corporate governance-structuur. Leden van deze bestuurscommissie moeten zorg dragen voor kloppende en transparante financiële rapportages, evenals het publiceren van financiële overzichten, zoals jaarrekeningen. Daarnaast moeten ze controleren of de organisatie handelt volgens de huidige wet- en regelgeving. 

Samenstelling

Auditcommissies bestaan uit leden van de raad van bestuur, meestal drie of meer personen. Vaak zijn dit enkel externe bestuursleden, met een onafhankelijke bestuurder als voorzitter van de commissie. Minimaal één lid van de auditcommissie moet ervaring hebben met het beheren van financiën en de boekhouding, om ervoor te zorgen dat taken op een efficiënte manier worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheden

Hieronder de belangrijkste taken van een auditcommissie:

  • Controleren, beoordelen en goedkeuren van financiële overzichten en publicaties
  • Zorgen voor een goede communicatie met de CFO en de controller 
  • Dienen als contactpersoon tussen de raad van bestuur, het management en accountants 
  • Het controleren van het compliance programma om de effectiviteit ervan te garanderen en eventuele probleemgebieden te identificeren
  • Het houden van interne controles, zodat het management team over een goed functionerend systeem beschikt
  • Het kiezen van en het toezicht houden op het werk van een externe auditor, om juiste en eerlijke rapportages te garanderen
  • Toezien op het risicobeheer van de organisatie en het beoordelen van de werking
  • Het aanpakken van potentiële belangenverstrengelingen die te maken hebben met financiële zaken
  • Controleren of compliance programma's overeenkomen met de huidige wetten, regelgevingen en boekhoudregels

Juridische, ethische en regelgevende afwegingen

De auditcommissie moet samenkomen met de voorzitter van de raad van bestuur, om alle wettelijke en regelgevende kwesties te bespreken. De commissie moet ook de gedragscode van de organisatie beoordelen en een geschikt compliance beleid aanbevelen. Dit beleid moet worden voorgelegd aan de raad van bestuur ter goedkeuring.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Audit Committee"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch