Wat betekent “Call the Question”?

Call the Question

“Call the question” is een Engelse term die wordt gebruikt tijdens vergaderingen. In het Nederlands betekent dit “een stemming vragen”. Call the question is een subsidiaire motie met als doel de huidige discussie te beëindigen en over te gaan tot een stemming. Het is in feite stemmen over het feit of er al kan worden gestemd. 

Ieder lid dat nog niet heeft gesproken over het onderwerp, kan een call the question-motie indienen. Deze moet wel gesteund worden, om door de voorzitter in overweging genomen te worden. De motie wordt aangenomen bij twee derde van de stemmen, waarna er dus meteen weer zal worden gestemd. Dit keer over het huidige agendapunt.

Andere benamingen voor call the question

Call the question heeft heel wat andere benamingen en deze verschillen per bestuursvergadering. Waaronder: "call for the question", "call for a vote", "vote now", "previous question" en "close the debate".

Doel om tot stemming over te gaan

Calling the question maakt het niet mogelijk om het debat meteen te beëindigen als één persoon dit aangeeft. Als een lid vraagt om over te gaan tot stemmen, betekent dit simpelweg dat diegene van mening is dat er genoeg over het onderwerp is gediscussieerd en dat het tijd is om een beslissing te nemen. Als voldoende leden het hiermee eens zijn, wordt de discussie beëindigd en gaat de raad van bestuur over tot een stemming. 

De voorzitter kan ook voorstellen om een discussie te beëindigen, als er voldoende standpunten aan bod zijn gekomen. 

Procedure

Dit is het vergaderprotocol voor het indienen van een call the question-motie, volgens Robert’s Rules of Order:

  • Het opsteken van een hand om gezien te worden door de voorzitter. 
  • De voorzitter geeft het lid in kwestie een teken om te spreken.
  • Het lid geeft aan dat het gaat om een call the question en zegt zoiets als: “ik vraag om over te gaan tot een stemming”
  • Een ander lid dient de motie te ondersteunen om verder te gaan.
  • Als dit het geval is vraagt de voorzitter alle leden om te stemmen, door het opsteken van handen.
  • Als twee derde van alle bestuursleden het ermee eens zijn wordt de motie geaccepteerd De voorzitter geeft dan aan dat er voldoende stemmen zijn. De discussie wordt beëindigd en de raad van bestuur gaat over tot een stemming.  
  • Als er niet voldoende stemmen zijn dan geeft de voorzitter dit ook aan en zal de discussie worden voortgezet.

Het is belangrijk om te weten dat calling the question niet wordt gebruikt tijdens commissievergaderingen. 

Calling the question met betrekking tot alle resterende moties

Hoewel het totaal niet gebruikelijk is, kan er worden gevraagd om over te gaan tot een stemming over alle overgebleven onderwerpen. Dit zijn dus alle agendapunten waarover nog geen besluit is genomen. Als deze motie wordt gesteund en vervolgens geaccepteerd door twee derde van het bestuur, dan begint de voorzitter met de afzonderlijke stemmingen.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Call the Question"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch