Wat is een “De facto directeur”?

De facto directeur / De Facto Directors

Een “de facto directeur” is een persoon die de rol van een directeur op zich neemt, zonder officieel te zijn aangesteld. Zelfs zonder het dragen van een officiële directeurstitel, beschikt deze persoon wel over de taken en verantwoordelijkheden van de bijbehorende functie.

Waarom kiezen voor een de facto director?

Informele afspraken of specifieke organisatorische behoeften kunnen een organisatie ervan overtuigen om voor een de facto director te kiezen. Deze directeur gedraagt zich dus als een vaste directeur, maar dan zonder een officiële benoemingsprocedure

Bijvoorbeeld: een individu neemt regelmatig deel aan het besluitvormingsproces en heeft een goede band ontwikkeld met het bestuur. De getoonde kennis heeft ervoor gezorgd dat de organisatie vertrouwen heeft in de expertise van dit individu, waardoor deze persoon de rol van directeur op zich heeft genomen.

Een andere mogelijkheid is dat iemand de rol van directeur op zich heeft genomen, om aandachtspunten meteen te kunnen aanpakken tijdens een crisis. In beide voorbeelden is het wegnemen van risico's belangrijker dan de formaliteiten. 

Rol van een de facto-directeur

De functie van een de facto directeur is vrijwel gelijk aan die van een vaste directeur, die officieel is aangesteld. Hieronder een kort overzicht:

Verantwoordelijkheden

De facto directors moeten zich houden aan de fiduciaire taken en verantwoordelijkheden van officieel aangestelde directeuren. Ze moeten handelen in het beste belang van de organisatie, belangenverstrengelingen vermijden en zich houden aan de geheimhoudingsplicht.

Betrokkenheid bij besluitvorming 

De factor directors moeten actief deelnemen aan het besluitvormingsproces. Hieronder valt het deelnemen aan bestuursvergaderingen, het delen van expertise, en invloed uitoefenen op de koers van de organisatie. 

Aansprakelijkheid

Uiteraard zijn ook de facto directors wettelijk aansprakelijk als ze hun fiduciaire taken schenden, zich schuldig maken aan wangedrag of handelen buiten het boekje.

Verschillen met andere soorten directeuren

Hieronder een kort overzicht van de facto directeuren versus andere soorten bestuurders:

  • De jure director: De jure directeuren worden formeel gekozen en geregistreerd in het handelsregister. Dit is niet het geval bij de facto directeuren. 
  • Shadow director: Schaduw directeuren hebben invloed op het bestuur, maar handelen vooral achter de schermen. De facto directeuren nemen deze taken publiekelijk op zich.
  • Nominee director: Nominee directeuren worden benoemd door aandeelhouders en vertegenwoordigen hun belangen in het bestuur. Bij een de facto directeur ontstaat deze rol op een organische manier.  
  • Alternate director: Een plaatsvervangende of interim-directeur wordt officieel aangewezen door de directeur zelf om taken voort te zetten. Deze tijdelijke directeuren hebben dus dezelfde verantwoordelijkheden, maar alleen zolang de primaire directeur afwezig is. 

Want to know more?

Do you have any additional questions about "De Facto Directors"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch