Wat is Fiduciaire plicht?

Fiduciaire plicht / Fiduciaire verplichtingen

Fiduciaire plicht is een vertrouwensplicht die verwijst naar de verantwoordelijkheden van een partij, die de taak hebben om het bezit of de financiën van een ander te beheren. Bij een raad van bestuur, heeft ieder bestuurslid een fiduciaire plicht naar de organisatie en haar investeerders.  

Personen binnen de organisatie met deze fiduciaire plicht, zijn dus wettelijk verplicht om de belangen van de begunstigde te behartigen. Zowel op een discrete manier als te goeder trouw.

Basisprincipes

De belangrijkste kenmerken van een fiduciaire plicht zijn als volgt: 

Zorgplicht

De fiduciair moet deskundigheid, professionaliteit en zorgvuldigheid tonen tijdens het uitvoeren van taken. Deze taken omvatten onder meer het nemen van beslissingen, het beheren van middelen en het inwinnen van deskundig advies indien nodig. 

Loyaliteitsplicht

De fiduciaire plicht houdt in dat er altijd moet worden gehandeld in het belang van de begunstigde. Deze belangen gaan dus altijd voor, ook ten opzichte van eigen belangen of die van een derde partij.

Geheimhoudingsplicht

De fiduciair is verantwoordelijk voor het geheimhouden van vertrouwelijke informatie. De belangrijkste prioriteit is het beschermen van de privacy, rechten en belangen van de begunstigde. 

Vertrouwensplicht

Iedere fiduciair is verplicht om eerlijk en rechtvaardig te handelen. Het tonen van integriteit tijdens elke interactie en beslissing behoort tevens tot de fiduciaire plicht.

Fiduciaire plichten van bestuurders

Directeuren hebben de volgende fiduciaire plichten met betrekking tot good governance:

Het bekend maken en vermijden van belangenverstrengelingen 

Bestuurders zijn verplicht om tegenstrijdige belangen kenbaar te maken, die hen ervan kunnen weerhouden om te handelen in het belang van de organisatie. Dit is inclusief het vermijden van activiteiten en relaties die hun onpartijdigheid kunnen beïnvloeden.

Handelen in het belang van de organisatie

Een bestuurder moet eerlijk handelen en altijd met de belangen van de organisatie in gedachten. Dit omvat het nemen van geïnformeerde beslissingen, het beschermen van de reputatie van de organisatie en het creëren van strategieën die het succes van de organisatie op de lange termijn bevorderen.

Misbruik van informatie voorkomen 

Het is een van de fiduciaire taken van een directeur om gevoelige informatie geheim te houden. Bestuurders moeten interne en andere gevoelige informatie beschermen tegen het ongeautoriseerd naar buiten brengen of misbruiken van deze gegevens. Dit betekent ook het respecteren van privacy rechten, intellectueel eigendom en handelsgeheimen.

Conflicten met andere bestuurders vermijden

Een directeur moet maatregelen nemen om te zorgen voor een coöperatieve, respectvolle en productieve bestuursomgeving. Wat mede mogelijk is door een open communicatie, vertrouwen en wederzijds respect. Zo kunnen persoonlijke conflicten en geschillen die een negatieve invloed hebben op de effectiviteit van het bestuur worden voorkomen 

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Fiduciaire verplichtingen"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch