Wat is Overboarding?

Overboarding / overboarding

Er is sprake van overboarding, als een directeur (of bestuurslid) plaatsneemt in een té groot aantal besturen tegelijkertijd. Er bestaat wettelijk geen maximum aantal besturen waaraan een directeur kan deelnemen, maar toch maken investeerders zich wel degelijk zorgen als iemand lid is van meer dan vier of vijf besturen op hetzelfde moment.

Door de hoge vraag naar ervaren directeuren, die kennis en ervaring hebben van diverse sectoren, is er tegenwoordig sneller sprake van overboarding. Zeker directeuren die erg gewild zijn en veel ervaring met zich meebrengen lopen dit risico.

Mogelijke gevolgen

Het is natuurlijk geen gegeven, maar er zijn wel degelijk risico’s verbonden aan overboarding. Er bestaat een reële kans dat een directeur die onderdeel is van meerdere besturen, niet voldoende tijd heeft om volledig betrokken te zijn. Dit zijn de mogelijke gevolgen van overboarding:

Verminderde effectiviteit

Voldoende betrokkenheid bij een organisatie is nodig om een effectief bestuur te garanderen.  Als iemand lid is van veel verschillende besturen, betekent dit ook dat de aandacht moet worden verdeeld. Dit kan ervoor zorgen dat taken niet naar behoren worden uitgevoerd. Overboarding kan dus zorgen voor een verminderde effectiviteit voor het bieden van strategisch inzicht en op het gebied van leiderschap. 

Belangenverstrengeling

Deel uitmaken van verschillende besturen betekent ook dat er verschillende waarden en missies moeten worden behartigd. Dit kan zorgen voor belangenverstrengeling, als de organisaties concurrenten zijn of hun belangen elkaar overlappen.

Tijdsproblemen

Overboarding kan leiden tot ingewikkelde tijdschema's en talloze verplichtingen, waardoor het lastig kan zijn voor directeuren om bij iedere meeting aanwezig te zijn. Vaak is er ook onvoldoende tijd voor strategische discussies zelf, het behouden van contacten met stakeholders en andere verantwoordelijkheden met betrekking tot corporate governance

Beperkte middelen  

Als een bestuurslid zich bij te veel besturen aansluit, is het moeilijk en vaak zelfs onmogelijk om voldoende bij te dragen op ieder vlak. Niet alleen tijd moet worden verdeeld, maar ook kennis en het eigen netwerk.

Het managen van overboarding 

Zo kun je de negatieve effecten van overboarding minimaliseren:

  • Grenzen stellen: Organisaties doen er verstandig aan duidelijk te zijn over de verwachtingen van een bepaalde functie. Op deze manier weten directeuren precies wat er van hen wordt verwacht. Evenals het stellen van een limiet, voor het aantal besturen waar een directeur tegelijkertijd aan mag deelnemen. 
  • Bestuursevaluaties: Door besturen regelmatig te evalueren kunnen organisaties de effectiviteit, bijdrage en het leiderschap van individuele directeuren beoordelen. Zo worden tekenen van overboarding snel duidelijk.
  • Openbaarmakingsvereisten: Door te eisen dat bepaalde zaken openbaar worden gemaakt, verplicht dit bestuursleden om transparant te zijn over hun banden met andere organisaties. Door als organisatie op de hoogte te zijn van vroegere en huidige bestuursfuncties, kunnen eventuele belangenverstrengelingen worden voorkomen. 

Richtlijnen 

Hoewel er in Nederland geen wettelijke richtlijnen zijn voor het aantal besturen waaraan een directeur mag deelnemen, is er wel een wet voor verenigingen en stichtingen die van invloed is op het inperken van overboarding. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen heeft als doel de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. 

Dit doen ze aan de hand van vijf maatregelen, waaronder een regel met betrekking tot tegenstrijdige belangen. Hoewel er in deze wet niet staat gespecificeerd aan hoeveel besturen een individu mag deelnemen, staan er wel regels in over de taakvervulling, ontslagregelingen en een bestuursverbod. 

Als we kijken naar andere Europese landen, dan is het in de VK niet toegestaan om meer dan 100 niet-uitvoerende rollen (FTSE 100) tegelijkertijd te vervullen. In Frankrijk ligt dit aantal voor allerlei soorten organisaties een stuk lager. Daar mag iedereen maximaal vier functies als directeur tegelijkertijd op zich nemen.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "overboarding"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch