Wat is een Quorum?

Quorum

Een quorum bij een vergadering is het minimumaantal stemgerechtigde leden van een bestuur dat aanwezig moet zijn om zaken te kunnen doen. Er is geen vaste regel voor hoeveel leden nodig zijn om een quorum te vormen. Het aantal mag echter niet zo hoog zijn dat men niet kan rekenen op de aanwezigheid van het quorum bij alle vergaderingen.

Evenzo mag het quorum niet te laag zijn dat een klein aantal bestuursleden de koers van de organisatie kan veranderen. In plaats daarvan moet het aantal leden in een quorum de meerderheidsstemming weerspiegelen. Als het quorum op het moment van de vergadering niet aanwezig is, hebben eventuele moties of stemmingen geen waarde.

Rol van het quorum in groepsvergaderingen

Een quorum is het belangrijkste aspect van een zakelijke vergadering omdat, zonder dit, alle genomen acties, voorgestelde moties en voorgestelde beleidsmaatregelen nietig en zonder waarde zijn.

  • Zorgen voor de aanwezigheid van een minimumaantal leden: De aanwezigheid van een quorum waarborgt dat het bestuur voldoende vertegenwoordigd is tijdens een vergadering. Eventuele belangrijke wijzigingen of beslissingen met betrekking tot bedrijfsbeleid moeten worden overzien door het quorum. Hoewel bestuursleden betrouwbare gidsen zijn, rechtvaardigt dit niet dat te veel macht aan een paar individuen wordt gegeven.
  • Een juridische basis bieden voor besluitvorming: In elke organisatie is het een regel dat een quorum aanwezig moet zijn voordat er juridisch zakelijke transacties kunnen worden gemaakt. Als een besluit wordt genomen zonder dat er een quorum aanwezig is, om welke reden dan ook, is dit juridisch onaanvaardbaar.

Gevolgen van het niet bereiken van een quorum

Het is gebruikelijk dat niet elk lid van het bestuur bij alle vergaderingen aanwezig is. Dus het ontbreken van een quorum is voorstelbaar. In zo'n geval zijn de aanwezige bestuursleden niet gemachtigd om unaniem toestemming te geven omdat er geen meerderheidsstem zal zijn. Echter, bij afwezigheid van een quorum zijn er specifieke regels die een bestuur kan volgen om zaken te doen:

  • Actie ondernemen om een quorum te vormen: De voorzitter van het bestuur kan maatregelen nemen om een quorum te vormen. Ze kunnen contact opnemen met de afwezigen en hen vragen om deel te nemen.
  • De tijd bepalen om de vergadering te verdagen: Als een quorum niet kan worden bereikt binnen een bepaalde wachttijd, is het gepast om de tijd te verplaatsen waarop de vergadering wordt verdaagd en de huidige sessie te pauzeren. De motie omvat een geplande datum en tijd voor de volgende vergadering.
  • De vergadering verdagen: Evenzo kan de voorzitter ook de vergadering verdagen en de huidige sessie beëindigen zonder kennisgeving van de volgende vergadering.
  • Motie tot schorsing: Een motie tot schorsing is een korte pauze binnen een lopende vergadersessie. Het is geschikt als er meer leden worden verwacht om binnenkort aan de vergadering deel te nemen.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Quorum"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch