Wat is een Remuneratiecommissie?

Remuneratiecommissie / remuneratiecommissies

De remuneratiecommissie is een bestuurscommissie die gespecialiseerd is in het vaststellen van de salarissen/beloningen van de bestuurders, waaronder de SEO. Remuneratie betekent letterlijk vergoeding of beloning. Deze gespecialiseerde commissie stelt het beloningsbeleid op, om leidinggevenden te stimuleren de doelstellingen van de organisatie te behalen. 

Doel en taken

De remuneratiecommissie is een vaste commissie binnen de raad van toezicht. Met als  hoofddoel toezicht houden op en het beheren van de beloning van bestuurders. Dit zijn hun belangrijkste taken:

  • Compensatie: De commissie beoordeelt de beloningspakketten van uitvoerende bestuurders en het senior management, en zorgt daarnaast voor het aandragen van beloningsvoorstellen. Dit laatste doen ze in de vorm van gedetailleerde plannen, inclusief basissalarissen, bonussen, aandelenopties en ontslagvergoedingen.
  • Prestatie: Deze taak bestaat uit het stellen van doelen (targets), waar bepaalde beloningspakketten aan verbonden zijn. Het afstemmen van de compensatie op de prestaties van de organisatie en het bestuur stimuleert leidinggevenden om strategische doelen na te streven.
  • Naleving: De commissie zorgt ervoor dat de beloningen aansluiten op de wet- en regelgeving. Evenals de standaard binnen de corporate governance voor de beloning van bestuurders
  • Transparantie: De remuneratiecommissie heeft ook als taak om een remuneratierapport op te stellen, waarin het compensatiebeleid in de praktijk wordt omschreven. Dit bevordert de transparantie en is in te zien door alle belanghebbenden, van regelgevende instanties tot het publiek

De invloed van remuneratie op bestuurswerkzaamheden

De beloning van bestuurders en directieleden is van grote invloed op de strategie en groeidoelstellingen van een organisatie.

Een van de taken van de remuneratiecommissie is het geven van aanbevelingen. Zij stellen onder andere beloningspakketten voor die gebaseerd zijn op onderzoek en rekening houden met de inbreng van aandeelhouders. De raad van bestuur evalueert deze aanbevelingen en kan wijzigingen aangeven, waarna ze het beloningsbeleid goedkeuren. 

Het is essentieel dat het uiteindelijke beloningsbeleid in lijn is met de doelstellingen van de organisatie, maar ook met de wettelijke vereisten. In Europa is het bijvoorbeeld verplicht dat investeerders het beloningsbeleid minimaal eens in de vier jaar of na een materiële verandering opnieuw goedkeuren. 

Samenstelling en structuur

De samenstelling en de structuur van een remuneratiecommissie ziet er als volgt uit:

Lidmaatschap

De commissie bestaat grotendeels uit niet-uitvoerende onafhankelijke directeuren, om  belangenverstrengeling te voorkomen. Leden worden uitgekozen op basis van hun ervaring op diverse vlakken, waaronder financiën, HR en corporate governance. 

Een remuneratiecommissie moet minstens bestaan uit drie leden. Daarnaast is een oneven aantal vereist, om stakende stemmen te voorkomen. 

Voorzitter

De remuneratiecommissie moet een voorzitter aanwijzen. Het is de taak van de voorzitter om  vergaderingen te leiden, vergaderagenda’s op te stellen en alles te coördineren met het uitvoerend bestuur. Daarnaast rapporteert de voorzitter aan het bestuur en stelt hen op de hoogte van alle bevindingen, aanbevelingen en besluiten.

Frequentie van meetings

Hoe vaak de remuneratiecommissie samenkomt om te vergaderen is afhankelijk van de statuten van de organisatie en dit kan ieder kwartaal, halfjaar of jaar zijn. Tijdens deze meetings worden alle zaken besproken die te maken hebben met het compensatiebeleid en wordt er gestemd. Hieronder vallen ook de prestaties van directeuren, nieuwe regelgevingen en het incentive plan.

Naast de verplichte vergaderingen, kan de commissie ad hoc bijeenkomsten plannen. Bijvoorbeeld als er extra zaken besproken moeten worden vanwege interne veranderingen, trends in de sector, input van aandeelhouders of andere bedrijfsbehoeften. 

Want to know more?

Do you have any additional questions about "remuneratiecommissies"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch