Wat is de Wet open overheid?

Wet open overheid / WOO

De Wet open overheid (Woo) is een Nederlandse wet voor het bevorderen van de transparantie van overheidsinformatie. Het verplicht overheidsinstanties om bepaalde overheidsgegevens en -documenten openbaar te maken, die tevens op een gemakkelijke manier kunnen worden bekeken. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur.

De Wet open overheid is sinds 1 mei 2022 van kracht.

Doel van de Woo

Het belangrijkste doel van de Wet open overheid is zorgen voor een betere toegankelijkheid van overheidsinformatie. Zodat inwoners een beter beeld krijgen van het werk van de overheid en dit de burgerbetrokkenheid bevordert. Via deze wet moeten de transparantie, oprechtheid en de verantwoordingsplicht van overheidsprocedures worden vergroot.

Belangrijkste kenmerken

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de Woo:

Een vergroot bereik

De nieuwe wet heeft een groter bereik dan de vorige wetgeving. De Woo is namelijk van toepassing op een breed scala aan overheidsinstanties, waaronder bestuursorganen die gerelateerd zijn aan gemeenten en/of provincies. Ook particuliere organisaties die betrokken zijn bij overheidsactiviteiten vallen hieronder.

Proactieve openbaarheid

De wet beschrijft wat de algemene informatieplicht is voor het openbaar maken van het overheidsbeleid, van voorbereiding tot handhaving. De Woo bevat ook een specifieke lijst van informatie die openbaar moet worden gemaakt, zoals convenanten en besluiten.

Passieve openbaarheid

Passieve openbaarheid betekent dat iedereen informatie kan opvragen bij overheids- en particuliere instanties. Deze instanties hebben vier weken de tijd om deze verzoeken te verwerken, met een eventuele verlenging van twee weken.

Absolute en relatieve uitzonderingen

Absolute uitzonderingen op de wet zijn gegevens omtrent de staatsveiligheid, vertrouwelijke gegevens en persoonlijke informatie. Relatieve uitzonderingen hebben betrekking op zaken als milieubescherming, economische belangen en onderzoeken naar strafbare feiten.

Procedures voor publieke aanvragen

Iedereen kan een verzoek indienen bij een overheidsinstantie voor het inzien van bepaalde gegevens, zowel bij de centrale overheid, waterschappen als gemeenten. Dit verzoek kan online of per post worden ingediend, ook zonder te beschikken over een speciaal belang.

De instantie moet binnen vier weken tot een besluit komen, waarbij de deadline kan worden verschoven als hier een derde partij bij betrokken is. 

De kwaliteit en toegankelijkheid van informatie verbeteren

De nieuwe wet introduceert een verkorting van de beslissingstermijn, evenals een centraal platform voor alle openbare informatie. Ook informatieverzoeken van onderzoekers en journalisten zijn toegestaan, waardoor informatie openbaar wordt gemaakt wat normaal niet zou worden gepubliceerd.

Privacyrichtlijnen voor gevoelige informatie 

De uiteindelijke beslissing om informatie wel of niet openbaar te maken, wordt gebaseerd op het afwegen van verschillende belangen. De voordelen van openbaarmaking moeten dus worden afgewogen tegen de voordelen van het behoud van privacy. Sommige gegevens mogen nooit openbaar worden gemaakt, zoals vertrouwelijke bedrijfsinformatie, en de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren en functionarissen.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "WOO"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch