Wat is Stemonthouding?

Stemonthouding

Stemonthouding tijdens bestuursvergaderingen is de actie waarbij iemand niet stemt op een bepaalde motie. Ieder bestuurslid kan ervoor kiezen om geen stem uit te brengen, wat overigens niet hetzelfde is als het uitbrengen van een blanco stem. De keuze voor onthouding van stemmen kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld als er sprake is van een belangenverstrengeling. In dat geval is stemonthouding zelfs verplicht. 

Soorten stemonthoudingen

Er zijn drie verschillende soorten stemonthoudingen tijdens bestuursvergaderingen:

  1. Passieve stemonthouding

Passieve stemonthouding betekent dat een lid niet aangeeft zich van het stemmen te onthouden. Zoals het uitbrengen van een ongeldige stem, door te kiezen voor een optie die niet op de lijst staat.

  1. Actieve stemonthouding

Bij actieve stemonthouding geeft een bestuurslid mondeling aan, niet deel te nemen aan de stemming over een motie. 

  1. Stemonthouding bij volmacht

Men spreekt van stemonthouding bij volmacht, als een bestuurslid niet aanwezig is tijdens een vergadering om te stemmen.

Gevolgen van stemonthouding

Indien iemand ervoor kiest om zich van stemmen te onthouden, is het belangrijk dat het bestuurslid in kwestie dit doet in het belang van de organisatie. Hieronder een aantal mogelijke gevolgen van stemonthouding tijdens een bestuursvergadering: 

  • Invloed op de uitslag

Als het bestuur uit een groot aantal leden bestaat, heeft een stemonthouding vaak niet zoveel impact op de uitslag van een stemming. Of een stemonthouding meetelt voor het vormen van een meerderheid verschilt per organisatie en is opgenomen in de statuten.

  • Niet alle standpunten worden belicht

Stemonthouding kan ervoor zorgen dat niet alle inzichten over een bepaalde kwestie aan bod komen. Dit is belangrijk om te overwegen bij het nemen van kritieke beslissingen, aangezien het de koers van de organisatie kan beïnvloeden. 

  • Gebrek aan verantwoordingsplicht

Bestuursleden moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de beslissingen die ze maken, aangezien ze dienen te handelen in het belang van de organisatie. Als iemand zich onthoudt van stemmen kan dit betekenen dat deze persoon niet verantwoordelijk kan worden gehouden, als er zich in de toekomst problemen voordoen. Iets dat de effectiviteit van het bestuur kan belemmeren.

Want to know more?

Do you have any additional questions about "Stemonthouding"?
Speak to one of our consultants, we are here to help.

Get in touch